Obchodní podmínky

Níže uvedené obchodní podmínky upravují popis služby, kterou zprostředkovatel V-Rabbit Studio (dále jen V-Rabbit Studio) nabízí a všechny smluvní vztahy se zákazníky, které z toho vyplývají.

1. Předmět služby
Předmětem služby je:
1.1 pronájem herního zařízení HTC Vive
1.2 zpřístupnění vybraných aplikací a softwaru viz aktuální nabídka uvedená na webových stránkách společnosti
1.3 asistence obsluhy při používání zařízení HTC Vive

2. Smluvní vztahy
Rezervací, objednáním zboží či použitím služby vzniká přímý smluvní vztah mezi zákazníkem a zprostředkovatelem. V-Rabbit Studio je odpovědné za umožnění přístupu k hernímu zařízení a vybraným aplikacím. Zákazník je povinen za tuto službu zaplatit dle stanoveného ceníku

3. Pravidla rezervace
Rezervaci je možné provést následujícími způsoby:
3.1 prostřednictvím webového portálu společnosti
3.2 telefonicky
3.3 prostřednictvím e-mailu

Součástí rezervace musí být platná e-mailová adresa a platné telefonní číslo zákazníka.
Minimální možnou rezervační jednotkou je 1 hrací hodina a rezervaci je možné provádět pouze na celé hodiny.
V-Rabbit Studio potvrdí rezervaci prostřednictvím e-mailu.

Zákazník je povinen se dostavit do VR Studia alespoň 5 minut před začátkem hrací doby. Pokud tak
neučiní a zpoždění telefonicky nenahlásí, rezervace může být stornována a V-Rabbit Studio si vyhrazuje
právo upřednostnit jiného zákazníka.
Zákazník je povinen skončit včas. Prodloužení hrací doby je možné pouze po dohodě s obsluhou.

4. Cena a způsob platby
Cena a případné slevy se řídí aktuálním ceníkem, který je uveřejněn na webových stránkách.
Platbu je možné provést v hotovosti na přepážce provozovny. Platbu není možné provést elektronicky platební kartou.
Platba je z organizačních důvodů vyžadována předem.
Uplatňuje-li zákazník nárok na poskytnutí možných nabízených slev, je povinen prokázat oprávněnost nároku. Vždy je možné uplatnit pouze jednu z nabízených slev, slevy se nesčítají.
Obsluha vystaví příjmový pokladní doklad na vyžádání.

5. Pravidla používání zařízení studia
Přímým zákazníkem studia může být osoba starší 15ti let. Mladší osoby mohou zařízení studia využívat pouze v doprovodu dospělé osoby.
Minimální hranice používání herního zařízení je 5 let. Horní hranice není omezena. Rodiče či jiné doprovázející osoby ručí za škody způsobené svými dětmi.
Obsluha může odmítnout poskytnutí služby osobám, které budou působit podezřele, zejména pak osobám podnapilým, zapáchajícím, chovajícím se nevhodně, agresivním a osobám pod vlivem drog.
Obsluha studia je povinna seznámit zákazníky s pravidly pro používání herního zařízení a s bezpečnostními pokyny. Zákazníci studia jsou povinni se řídit pokyny obsluhy. V případě poškození zařízení si V-Rabbit Studio vyhrazuje právo vymáhat škodu.

V-Rabbit Studio nenese odpovědnost za úrazy způsobené během používání herního zařízení.
Z důvodu bezpečnosti a zajištění komfortu je počet osob, které se mohou zdržovat na herní ploše, stanoven na 5 osob. Osoba, která provedla rezervaci či platbu za službu, ručí za chování celé skupiny ve smyslu úhrady případných škod

Zákazníci jsou povinni jednat tak, aby nepoškozovali a neznečišťovali prostory a vybavení VR Studia. Hrací plocha musí být po ukončení hrací doby vyčištěna. V případě nadměrného znečištění vybavení a zařízení jsou povinni zajistit a uhradit jeho vyčištění.

6. Licenční podmínky a použití vlastních zařízení
Zákazníci se zákaznickým účtem u společnosti Steam mohou využívat aplikací, které si sami zakoupili, a to přihlášením se na vlastní účet.

7. Reklamace a sporné situace
Zákazník má právo na slevu či vrácení celého obnosu v případě, že dojde na herním zařízení zprostředkovatele V-Rabbit studio k technickým potížím, které znemožní jeho použití, a to v následující výši:
neočekávané prodlevy a poruchy v celkovém součtu max. 5 minut z hrací hodiny – bez nároku na slevu
neočekávané prodlevy a poruchy v celkovém součtu 5-15 minut z hrací hodiny – zákazníkovi bude vráceno 25% ze zaplacené částky.
neočekávané prodlevy a poruchy v celkovém součtu 15-30 minut z hrací hodiny – zákazníkovi bude vráceno 50% ze zaplacené částky.
neočekávané prodlevy a poruchy v celkovém součtu 30 a více minut z hrací hodiny – zákazníkovi bude vráceno 100% ze zaplacené částky.

V-Rabbit Studio si vyhrazuje právo zrušení rezervace v případě technických problémů či jiných překážek na straně zprostředkovatele. V takovém případě se zavazuje informovat o této skutečnosti zákazníka co nejdříve prostřednictvím e-mailu a telefonu, který poskytl v rezervaci.
Jestliže zákazníci budou jednat v rozporu s pravidly používání herního zařízení a poškodí jej, jsou povinni jej (případně jeho část) uhradit. V případě škody budou vyzváni k identifikaci – poskytnutí čísla občanského průkazu (případně jeho kopie) a osobních údajů.

8. Prodej voucherů

8.1 Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
V souvislosti s prodejem voucherů je nutné zpracovávat adresní údaje o zákazníkovi.
Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.
Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
Zpracováním osobních údajů Zákazníka může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu zákazníka předávány třetím osobám.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zákazník prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.
V případě, že by se zákazník domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.52) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost zákazníka podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má zákazník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění zákazníka obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
Požádá-li zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu zákazníka.
Rezervační systém není datově propojený se systémem studia V-rabbit. V-Rabbit studio neručí za ochranu dat, která zákazník poskytnul rezervačnímu systému.

8.2 Doručování
Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Zákazníkovi je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
Zpráva je doručena:
v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít.

8.3 Ochranná lhůta zákazníka
Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy dle ustanovení § 53 odst. 7 občanského zákoníku a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího

9. Závěrečná ustanovení
Zákazník je povinen se seznámit se všeobecnými obchodními podmínkami VR studia ještě před započetím využívání jeho služeb. Dodržování obchodních podmínek je závazné pro obě strany.

10. Účinnost všeobecných a obchodních podmínek
Pokud by se stalo některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 22. 10. 2016.

Těšíme se na vaši návštěvu!